Gen F

Join onze community en krijg extra toegang tot artikelen, deel jouw verhaal & ...

Wedstrijdreglement shopbudget

  1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Sanoma Media Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Stationsstraat 55 te 2800 Mechelen (hierna “SMB” genoemd).
  2. SMB behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. SMB kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege SMB.
  3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege SMB zijn zonder verhaal.
  4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van SMB, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van SMB, voor te leggen.
  5. De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
  6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de actieperiode van de wedstrijd opgehaald heeft.
  7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt SMB zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van SMB uit te sluiten.
  8. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan SMB de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
  9. De persoonsgegevens die SMB verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.
  10. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan SMB hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier