Gen F

Join onze community en krijg extra toegang tot artikelen, deel jouw verhaal & ...

Wedstrijdreglement Peugeot

Tussen 4 en 17 augustus kan je dankzij Flair en Peugeot de nieuwe stadsauto Peugeot 108 TOP winnen. Zoek snel je persoonlijke code in je Flair van 5 augustus en neem deel aan de wedstrijd!

 

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN EEN AUTO

1.    De wedstrijd wordt georganiseerd door Sanoma Media Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Stationsstraat 55 (hierna “Sanoma” genoemd).

2.    Sanoma organiseert een wedstrijd in Flair Vlaams ed 32 2014 en in Flair Frans ed 32 2014 waarbij 2 auto’s te winnen zijn; 1 in Flair Vlaams en 1 in Flair Frans. Het betreft in beide gevallen een Peugeot 108 TOP Active, 1.0 benzine, 69 pk, manuele versnellingsbak, 5-deurs, metaalkleur – 11.153 € exclusief BTW / 13.495 € inclusief BTW. De winnaar dient zelf de BTW te betalen.

3.    Sanoma behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Sanoma kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Sanoma.

4.    Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Sanoma zijn zonder verhaal.

5.    De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Sanoma, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Sanoma, voor te leggen.

6.    Verloop van de wedstrijd:
•    Deelnemen gebeurt met de unieke code die in Flair ed 32 2014 verschijnt.
•    De deelnemer surft naar www.flair.be/wineenauto  of  www.flair.be/citadine (naargelang hij deelneemt via Flair Vlaams of Frans), geeft zijn unieke code en de gevraagde gegevens in en speelt zo snel mogelijk het memory spel uit.
•    De deelnemer beantwoordt na het uitspelen van het spel, de schiftingsvraag.
•    De winnaar is diegene van de 50 snelste spelers die de schiftingsvraag juist beantwoordt of het juiste antwoord het dichtst benadert. Bij een ex aequo na het beantwoorden van de schiftingsvraag, zal de winnaar door lottrekking worden bepaald.
•    De winnaars worden via e-mail verwittigd binnen de twee weken na afloop van de wedstrijd.

7.    Periode van de wedstrijd: de wedstrijd loopt vanaf 5/8/14 tot en met 17/8/14 23u59.

8.    Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. Door deel te nemen en de prijs te aanvaarden, gaat de winnaar akkoord om de BTW op de waarde zelf te betalen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd, of indien de deelnemer weigert de BTW op de waarde van de wagen te betalen. Sanoma behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

9.    Per code kan slechts 1 maal worden deelgenomen

10.    Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

11.    In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Sanoma zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Sanoma uit te sluiten.

12.    Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Sanoma de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

13.    De persoonsgegevens die Sanoma verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

14.    Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is Sanoma de enige organisator.

15.    Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan Sanoma hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
 

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier